WRITERS/ POETS INDEX

image

Morag NicGumaraid Rugadh i ann an 1950 ann an Ròdhag, An t-Eilean Sgitheanach. Fhuair i foghlam ann an Drochaid Bhatain, Port Rìgh agus Sgoil Ealain Ghlaschu. Ann an 1976 chaidh i na sgrìobhaiche còmhnaidheach gu Sabhal Mòr Ostaig, san Eilean Sgìtheanach. Tha i air a bhith air trì de Chuairtean bliadhnail nam Bàrd Albannach/Eireannach. Tha a bàrdachd air nochdadh ann an Gairm, Sruth na Maoile agus anns A’ Choille Chiar - cruinneachadh còmhla ri a piuthar, Catrìona

Morag Montgomery Born in 1950 on Skye, she was educated at Vatten Bridge, Portree and Glasgow School of Art. In 1976 she became writer-in-residence at Sabhal Mor Ostaig, Skye. She has taken part in three of the Scottish-Irish annual Poets’ Tours. Her poetry has appeared in Gairm, Sruth na Maoile and in A’ Choille Chiar – a joint collection with her sister Catriona.

image

Domhnall MacAmhlaigh Àite-breith: Beàrnaraigh Leòdhais 21.05.30. Oideachadh: Àrd-sgoil Steòrnabhaigh; Oilthighean: Obar Dheathain (1949-53): Cambridge (1953-55). Ceuman: Ceiltis is Beurla, agus Ceiltis, Sean-Bheurla is Sean- Lochlannais; Iarcheum: Cànanachas. Dreuchdan: Oilthighean Dhùn Èideann (1958-60) agus (1963-67) Beurla is Cànanachas, Colàiste na Trìonòide, Baile Atha Chliath, (1960-63) Gaeilge agus Gàidhlig, Obar Dheathain (1967-91) Ceiltis, agus Ghlaschu (1991-96) Cathair na Ceiltis. Leabhraichean: Seòbhrach as a’ Chlaich; (eag) Nuabhàrdachd Ghàidhlig.

Donald MacAulay Born in Bernera, Isle of Lewis in 1930, he was educated at the Nicolson Institute, Stornoway and thereafter at Aberdeen University and Cambridge. Since then he has worked at the universities of Edinburgh, Dublin, Aberdeen and held the chair of Celtic at Glasgow. He has published Seòbhrach as a’ Chlaich and edited Nua-bhàrdachd Ghàidhlig.

image

Iain Mac a’ Ghobhainn (Ph: The Gaelic Arts Agency) ’S ann à Pabail, Eilean Leòdhais, a bha Iain Mac a’ Ghobhainn (1928-98). Rugadh e ann an Glaschu agus ’s e seòladair a bha na athair. Chaidh e a dh’Oilthigh Obar Dheathain ’s bha e na thidsear Beurla san Òban mun deach e na sgrìobhadair làn-ùine ann an 1977. Na bhàrdachd tha gruaim spioradail a mhàthar a’ cothachadh ris an àbhachdas aige fhèin – ann an dathan làidir samhlachail, mar eisimpleir. Mar sgrìobhadair dh’fhàg e lìonmhorachd de bhàrdachd, sgeulachdan goirid, nobhailean agus breithneachadh san dà chuid Gàidhlig agus Beurla.

Iain Crichton Smith Iain Crichton Smith (1928-98) was born in Glasgow of Lewis parents – his father was a sailor. He was brought up in Bayble on the island of Lewis and educated at the Nicolson Institute, Stornoway and the University of Aberdeen. He taught English at Oban High School before becoming a full-time writer in 1977. His mother’s spiritual gloom collides in his poetry with his own humour – in strong symbolic colours, for example. He was a prolific writer of poetry, short stories, novels and criticism in both Gaelic and English.

image

Fearghas MacFhionnlaigh (Ph: Ciaran MacFhionnlaigh) Rugadh Fearghas MacFhionnlaigh am Magh Leamhna, Siorrachd Dhun Breatainn, ann an 1948. Chaith e seachd bliadhna faisg air Toronto, Canada, nuair a bha e na bhalach. Thòisich e air Gàidhlig ionnsachadh, is e na dheugair. Tha e air gabhail ris an t-sealladh-saoghail nua-Chailbhineach Duitseach aig Van Til is Dooyeweerd. Tha e a’ teagaisg ealain an Inbhir Nis.

Fearghas MacFhionnlaigh Fearghas MacFhionnlaigh was born in Dunbartonshire, in 1948. When he was a boy he spent seven years near Toronto in Canada, and started learning Gaelic in his teens. He is committed to the Dutch neo-Calvinist world view of Van Til and Dooyeweerd. He teaches art in Inverness.

image

Aonghas Dubh MacNeacail (Photo: Iain Smith) Sgitheanach: Bàrd an Gàidhlig ’s am Beurla. Choisinn an cruinneachadh aige, Oideachadh Ceart (A Proper Schooling) Duais Sgrìobhaiche Albannach na Bliadhna an 1997. Tha a’ bhàrdachd aige air a thoirt air feadh na Roinn Eòrpa, An Ear ’s an Iar, bho Chearcall na h- Artaig chun na Mara Meadhan-thìrich, gu Aimeireagaidh a Tuath agus Iapan. (agus gach cùil is ceall de dh’Èirinn).

Aonghas Dubh MacNeacail He is a Skyeman and a poet in Gaelic and English. His collection Oideachadh Ceart (A Proper Schooling) won the Scottish Writer of the Year Award in 1997. Poetry has taken him across Europe, East and West, from the Arctic Circle to the Mediterranean, to North America and Japan (and all corners of Ireland).

image

Uilleam Nèill (Photo: Gordon Wright) Ged a rugadh ’s a thogadh mi ann am baile Phreastabhaig, thàinig a’ chuid bu mhotha dhem shinnsrean à Carraig agus fhuair mi mo chiad Ghàidhlig bho sheann duine às an Àird. Thug mi air adhart i le bhith a’ cur dragh air iomadh Gaidheal a thàinig a-steach a Dhùn Èideann. An dèidh sin rinn mi Ceum àrd-ìre le urram ann an Ceiltis an Dùn Èideann agus teisteanas neach-teagaisg an Cnoc Iòrdain.

William Neill Born in Prestwick, most of his ancestors were from Carrick and he learned his first Gaelic from an old man in the Aird. He improved his knowledge by pestering incoming Gaels during a period in Edinburgh. Later Neill did an Honours Degree in Celtic and took a teacher’s course in Jordanhill.

image

Ruaraidh MacThòmais (Ph: Dòmhnall R. Thomson) Rugadh Ruaraidh MacThòmais ann an 1921 ann an Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais. Bha e a’ teagaisg ann an Oilthighean Dhùn Èideann, Obar Dheathain agus Ghlaschu agus na Ollamh Ceiltis an Glaschu bho 1963 gu 1991. Tha e air seachd leabhraichean bàrdachd fhoillseachadh, nam measg a’ Bhàrdachd Chruinnichte (Creachadh na Clàrsaich) agus an leabhar as ùire Meall Garbh; cuideachd mòran leabhraichean agus artaigilean air litreachas na Gàidhlig. Bha e a’ deasachadh an ràitheachain Gairm bho 1952-2002.

Derick S. Thomson Derick S. Thomson was born in 1921 in Stornoway, Lewis. He has taught at Edinburgh, Aberdeen and Glasgow Universities, serving as Professor of Celtic at Glasgow from 1963 to 1991. He has published seven poetry volumes, including the Collected Poems (Creachadh na Clàrsaich) and his latest Meall Garbh; also much on Gaelic literature. Editor of the quarterly Gairm.

image

Deòrsa Mac Iain Deòrsa (Photo: Gordon Wright) Rugadh Deòrsa Mac Iain Deòrsa (1915-84) ann an Elderslie ach thogadh e ann an Tairbeart Loch Fìne. B’ e athair an t-Urr. Iain MacDhùghaill Hay, a sgrìobh an nobhail iongantach sin, Gillespie. Bha gibht nan cànan aig Deòrsa ’s thog e a’ Ghàidhlig gu furasta. Fhuair e ceum bho Oilthigh Oxford ’s bha e na nàiseantach Albannach. Bha e ann an Algeria agus sa Ghrèig fad an Dara Cogaidh agus is ann mu dheidhinn muinntir Afraga a Tuath – ’s mu Chinn Tìre, muir agus tìr – a tha a’ chuid as beartaiche dhen bhàrdachd aige. Às dèidh a’ Chogaidh bha e a’ fuireach an Dùn Èideann ach bhris a shlàinte.

George Campbell Hay George Campbell Hay (1915-84) was born in Elderslie but raised in Tarbert, Loch Fyne. George had the gift of languages and learned Gaelic easily. A graduate from Oxford University and a Scottish nationalist. He spent the Second World War in Algeria and Greece. The richest part of his verse is about the people of North Africa – and about Kintyre, land and sea.

 

Murchadh MacIlleMhoire (Photo: with thanks to Mr Donald Morrison) Rugadh Murchadh MacIlleMhoire (Murchadh a’ Bhocs, 1884-1965) am Mullach an Tòil an Siadar Bharbhais an Leòdhas. Ann an 1903 chaidh e Steòrnabhagh a dh’ionnsachadh ciùird na fuineadaireachd agus ann an 1906 thug e Glaschu air. ’S e ‘Bàrd Shiadair’ a bh’ aig daoine air, agus rinn e tòrr òran eile ann an Glaschu air an robh fèill mhòr nan latha. Sheòl e a dh’Ameireagaidh an 1911 agus rinn e a dhachaigh ann an Niagara Falls far an robh e beò am measg a cho- Ghaidheal; dh’fhan e na bhèicear. Thàinig a leabhar bàrdachd Fear Siubhal nan Gleann a-mach an Glaschu ann an 1923.

Murdo Morrison Murdo Morrison (1884-1965) was born at Shader, on Lewis. In 1903 he went to Stornoway to learn the baking trade and in 1906 he left for Glasgow. People were already calling him ‘the Shader Bard’, and he composed many more songs in Glasgow. He sailed for America in 1911 and made his home in Niagara Falls where he lived amongst his fellow-Gaels. His book of poems Fear Siubhal nan Gleann was published in Glasgow in 1923.

image

Colm Breathnach (Photo: Mary Breathnach) I gCorcaigh a rugadh é i 1961. Fuair oideachas i gColáiste Ollscoile Chorcaí. Cúig chnuasach dánta curtha amach aige, eadhon Caintic an Bhalbháin (1991), An Fearann Breac (1992), Scáthach (1994), Croí agus Carraig (1995) agus An Fear Marbh (1998). D’aistrigh sé Katz und Maus le Günter Grass go Gaeilge, i gcomhar le Andrea Nic Thaidhg.

Colm Breathnach Born in Cork in 1961, he was educated at University College, Cork. He has published five collections of poetry: Caintic an Bhalbháin (1991), An Fearann Breac (1992), Scáthach (1994), Croí agus Carraig (1995) and An Fear Marbh (1998). He translated Katz und Maus by Günter Grass into Irish, with Andrea Nic Thaidhg

image

Máirtín Ó Direáin (Photo: Bill Doyle) In Árainn a rugadh i 1910. Cailleadh 1988. Fuair oideachas sa cheantar. Bhí sé ag plé le drámaíocht ar dtús ach bhain cáil amach mar fhile. Cnuasaigh filíochta uaidh: Coinnle Geala (1942), Dánta Aniar (1943), Rogha Dánta (1949), Ó Mórna agus Dánta Eile (1957) agus Ár Ré Dhearóil (1963). Dar le mórán is é is mó a chuaigh i gcion ar fhorás fhilíocht Ghaeilge na linne seo.

Máirtín Ó Direáin Born in the Aran Islands in 1910, he died in 1988. He was educated locally and began in theatre, achieving fame as a poet. His collections are Coinnle Geala (1942), Dánta Aniar (1943), Rogha Dánta (1949), Ó Mórna agus Dánta Eile (1957), Ár Ré Dhearóil (1963). He is considered by many a seminal figure in the evolution of modern Irish poetry.

image

Louis de Paor (Photo: Mike Shaughnessy) I gCorcaigh a rugadh 1961. Oilte i gColáiste Ollscoile Chorcaí. Corcach agus Dánta Eile (1999) an cnuasach is deireanaí dá chuid. Foilsíodh eagrán dátheangach de san Astráil mar Cork and other Poems. Chaith sé seal mar eagarthóir ar INNTI. I measc a chnuasaigh eile tá Próca Solais is Luatha (1988), 30 Dán (1992) agus Aimsir Bhreicneach/ Freckled Weather (1993).

Louis de Paor Born in Cork in 1961, he was educated at University College, Cork. His most recent collection is Corcach agus Dánta Eile (1999), published in a bilingual edition in Australia as Cork and Other Poems. He is a former editor of INNTI. Among his other collections are Próca Solais is Luatha (1988), 30 Dán (1992), Aimsir Bhreicneach/Freckled Weather (1993).

image

Somhairle MacGill-Eain (Ph: The Gaelic Arts Agency) B’ e mac tàilleir à Ratharsair a bh’ ann an Somhairle MacGill- Eain (1911-96). Bha a cheann loma-làn dhe na seann òrain ’s na searmonan a chuala e na òige. Eadar iad sin, poileataigs, agus gaol, nuair a bha e ann an Oilthigh Dhùn Èideann 1929-33 ’s a chaidh e na thidsear Beurla 1933-40, shruth bàrdachd Ghàidhlig a bha buileach ùr agus mìorbhaileach às eanchainn, gu sònraichte na Dàin do Eimhir agus An Cuilithionn. Chaidh a leòn aig El Alamein an 1942 ach thill e gu teagasg. Tha ‘Hallaig’ air aon dhen bheagan dhàn a rinn e an dèidh a’ chogaidh.

Sorley MacLean Sorley MacLean (1911-96) was born a tailor’s son in Raasay. His head was full of the old songs and the sermons that he heard in his youth. He went to Edinburgh University and became an English teacher and wrote Gaelic poetry including Poems to Eimhir and The Cuillin. He was wounded at El Alamein in 1942 but returned to teaching. ‘Hallaig’ is one of the few poems he made after the war.

image

Máire Mhac an tSaoi (Photo: Padraig Ó Flannabhra) I mBaile Átha Cliath a rugadh i 1922. Fuair oideachas i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus san Sorbonne. Ar na cnuasaigh uaithi tá Margadh na Saoire (1956), Codladh an Ghaiscígh (1973), An Galar Dubhach (1980), An Cion go dtí Seo (1987) agus Shoa agus Dánta Eile. Taighdeoir, gearrscéalaí agus eagarthóir í, chomh maith le bheith ina haistritheoir (go háirithe ar shaothar R.M. Rilke).

Máire Mhac an tSaoi Born in Dublin in 1922, she was educated at University College, Dublin and the Sorbonne. Her collections include Margadh na Saoire (1956), Codladh an Ghaiscígh (1973), An Galar Dubhach (1980), An Cion go dtí Seo (1987) and Shoa agus Dánta Eile. She is also a researcher, short story writer, editor and translator (notably of R.M. Rilke).

image

Gréagóir Ó Dúill Rugadh i mBaile Átha Cliath é i 1946. Oideachas i mBéal Feirste, i mBaile Átha Cliath agus i Má Nuad. PhD. sa litríocht Angla-Éireannach aige. Foilsíodh ocht gcnuasach filíochta leis maraon lena Rogha Dánta, cnuasach gearrscéalta, beathaisnéis léirmheasa agus dhá dhíolaim - gan trácht ar léirmheasanna, ar shaothar critice, eagarthóireacht agus moltóireacht.

Gréagóir Ó Dúill Born in Dublin in 1946, he was educated in Belfast, Dublin and Maynooth. He has a PhD in Anglo-Irish literature. Eight collections of poems and his selected poems, a collection of short stories, a critical biography and two anthologies have been accompanied by reviews, critical work, editing and adjudication.

image

Diarmaid Ó Doibhlin Rugadh Diarmaid Ó Doibhlin i nDeisceart Cho. Dhoire i 1942 agus fuair sé meánscolaíocht i gColáiste Phádraig, Ardmhacha, agus ollscolaíocht i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad agus i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. D’fhoilsigh sé Briseadh na Cora in 1981 agus Drumaí Móra i 1997. Duaiseanna Oireachtais bainte aige. Tá sé ina léachtoir sinsireach le litríocht na Nua-Ghaeilge in Ollscoil Uladh i gCúil Raithin.

Diarmaid Ó Doibhlin Diarmaid Ó Doibhlin was born in South Co. Derry in 1942 and was educated at St Patrick’s College, Armagh, attending university at St Patrick’s, Maynooth and University College Dublin. He published Briseadh na Cora in 1981 and Drumaí Móra in 1997. He has won prizes at the Oireachtas. He is a senior lecturer in modern Irish literature at the University of Ulster, Coleraine.

image

Gabriel Rosenstock (Photo: Héilean Rosenstock) Is i gCill Fhionáin i gCo. Luimnigh a rugadh é i 1949. B’é Susanne sa Seomra Folctha (1973) an chéad chnuasach uaidh agus tá sé ina údar / aistritheoir ar bhreis is céad leabhar ó shin. Bailiúchán de dhánta úrnua agus de dhánta roghnaithe is ea Oráistí (1991). Orthu siúd gur aistrigh sé a saothair tá Seamus Heaney,Georg Trakl agus Günter Grass. Tá sé oilte san foirm Haiku leis. Ball de Aosdána é.

Gabriel Rosenstock Born in 1949 in Kilfinane, Co. Limerick, he is the author/translator of over one hundred books since his first collection Susanne sa Seomra Folctha (1973). Oráistí (1991) is a collection of new and selected poems. He has translated, among others, Séamus Heaney, Georg Trakl, Günter Grass, and is also a haikuist. Rosenstock is a member of Aosdána.

image

Seán Ó Curraoin Is i mBearna i nGaeltacht Chonamara a rugadh é. M.A. i Litríocht na Gaeilge 1980. Foilseacháin: Soilse ar na Dumhchannaí (filíocht) 1985; Beairtle (filíocht) 1985; Tinte Sionnaigh (gearrscéalta) 1985; De Ghlaschloch an Oileáin (beathaisnéis a uncail Máirtín Ó Cadhain) 1987; Iascairín Chloch na Cora (scéalta agus seanchas ó Bhearna agus na Forbacha) 2000.

Seán Ó Curraoin Born in Barna in the Connemara Gaeltacht, he graduated MA in Irish in 1980. His publications are Soilse ar na Dumhchannaí (poetry) 1985; Beairtle (poetry) 1985; Tinte Sionnaigh (short stories) 1985; De Ghlaschloch an Oileáin (a biography of his uncle Máirtin Ó Cadhain) 1987; Iascairín Chloch na Cora (stories and local lore from Barna and Furbo) 2000.

image

Pádraig de Brún (Ph: with thanks to maire mhac an tSaoi) I dTiobraid Árann a rugadh 1889. Cailleadh 1960. Fuair oideachas i gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, i bPáras, Göttingen agus san Róimh. Aistritheoir ar litríocht chlasaiceach na hEorpa – Antigone de chuid Sophocles (1926) agus Athalie le Racine san áireamh (1930). Rinne a neacht Máire Mhac an tSaoi eagarthóireacht iarbháis ar a dhán fada Miserere (1971). Dhein sé aistriúchán an-ábalta de Homer dar teideal An Odaise (1990).

Pádraig de Brún Born in Tipperary in 1889, he died in 1960. He was educated at University College, Dublin; Paris; Göttingen and Rome. He was a translator of classical European literature, including Sophocles’ Antigone (1926), and Racine’s Athalie (1930). His long poem Miserere (1971) was posthumously edited by his niece Máire Mhac an tSaoi. He made a masterly translation of Homer, published as An Odaise (1990).

image

Gearóid Mac Lochlainn (Ph: Gearoid MacLochlainn) I mBeál Feirste a rugadh i 1966. Tá dhá chnuasach dánta foilsithe aige: Babylon Gaeilgeoir (An Clochán 1998), Na Scéalaithe (Coiscéim 1999) agus cnuasach dátheangach Sruth Teangacha/Stream Of Tongues (Cló Iar- Chonnachta 2002). Ceithre dhlúthdhiosca de amhráin Ghaeilge do pháistí taifeadtha aige freisin (Outlet 1999).

Gearóid Mac Lochlainn Born in Belfast in 1966, he has published two collections of poetry, Babylon Gaeilgeoir (1998), Na Scéalaithe (1999), and a bilingual collection, Sruth Teangacha/Stream Of Tongues (2002). He has also published four CDs of children’s songs in Irish (1999).

image

Nuala Ní Dhomhnaill I Lancashire, Sasana a rugadh í i 1952. Tógadh i nGaeltacht an Daingin agus in Aonach Urmhumhan í. Oileadh i gColáiste Ollscoile Chorcaí í. I measc a cuid bailiúchán tá An Dealg Droighin (1981), Pharaoh’s Daughter (1990), Feis (1991) agus Cead Aighnis (1998). Drámadóir agus scríbhneoir scánnán freisin í. Tá cuid mhaith duaiseanna gnóthaithe aici. Bhronn Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath D.Phil (honoris causa) uirthi i 1995. Ball de Aosdána í.

Nuala Ní Dhomhnaill Born in Lancashire in 1952, she was brought up in Dingle Gaeltacht and Nenagh. She was educated at University College, Cork and her collections include An Dealg Droighin (1981), Pharaoh’s Daughter (1990), Feis (1991) and Cead Aighnis (1998). Also a playwright and screenwriter, she is the winner of many prizes, and was awarded a DPhil by Dublin City University in 1995. She is a member of Aosdána.

image

Biddy Jenkinson Ainm cleite. Ceithre chnuasach filíochta agus bailiúchán ‘gáirscéalta’ uaithi foilsithe ag Coiscéim, a d’fhoilsigh dán fada dá cuid, Mis, le deireanas. D’fhoilsigh Cló Ollscoil Chorcaí Rogha Dánta. Bíonn drámaí á scríobh aici.

Biddy Jenkinson Biddy Jenkinson is her pen name. Coiscéim has published four collections of her poetry, a collection of short stories An Grá Riabhach and, recently, a long poem Mis. Cork University Press have published Rogha Dánta, selected by Seán Ó Tuama and Siobhán Ní Fhoghlú.

image

Mícheál Davitt (Photo: Moira Sweeney) Rugadh i gCorcaigh i 1950 é. Bunaitheoir/eagarthóir na hirise filíochta cáiliúla INNTI ar feadh i bhfad. Ar na leabhair aige tá Freacnairc Mhearcair/The Oomph of Quicksilver (Cló Ollscoile Chorcaí, 2000) - rogha dánta as cúig chnuasach dánta leis, mar aon le haistriúcháin Bhéarla. Bronnadh Duais Litríochta an Bhuitléaraigh air i 1994. É ina bhall de Aosdána.

Michael Davitt Born in Cork in 1950, he was the founder and editor for many years of the groundbreaking poetry journal INNTI. Freacnairc Mhearcair/The Oomph of Quicksilver (2000) is a selection from five previous collections along with English translations. He was awarded the Butler Prize for literature in 1994, and is a member of Aosdána.

image

Alan Titley I gCorcaigh a rugadh 1947. Oilte i gColáiste Naoimh Phádraig i nDroim Chonrach. Úrscéalaí agus fear léinn. Ar a úrscéalta tá Méirscrí na Treibhe (1978), Stiall Fhiall Feola (1980) agus An Fear Dána - bunaithe ar shaol Mhuireadhaigh Albanaigh. Is imleabhar de ghearrscéalta Eiriceachtaí agus Scéalta Eile (1987).

Alan Titley Born in Cork in 1947, he was educated at St Patrick’s College, Drumcondra. Among his novels are Méirscrí na Treibhe (1978), Stiall Fhial Feola (1980) and An Fear Dána (1993), based on the life of Muireadhach Albanach. Eiriceachtaí agus Scéalta Eile (1987) is a volume of short stories.

image

Áine Ní Ghlinn (Photo: Louis Gunnigan) Rugadh i dTiobraid Árann í i 1955. Céim ollscoile aici ó Choláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath. Cnuasaigh: An Chéim Bhriste (Coiscéim, 1984), Gairdín Pharthais (Coiscéim, 1988), Deora Nár Caoineadh/Unshed Tears (Dedalus-Coiscéim, 1996); trí scéalta do pháistí: Daifní Dineasár (O’ Brien Press), An Leaba Sciathánach (An Gúm) agus Céard tá sa Bhosca? (An Gúm). Is scríbhneoir í don dráma teilifíse Ros na Rún ar TG4.

Áine Ní Ghlinn Born in Tipperary in 1955, she was educated at University College, Dublin. Her collections are An Chéim Bhriste (1984), Gairdín Pharthais (1988), Deora Nár Caoineadh/Unshed Tears (1996); three children’s stories: Daifní Dineasár, An Leaba Sciathánach and Céard tá sa Bhosca? She writes also for TG4’s drama series Ros na Rún.

image

Pól Ó Muirí (Photo: Irish Times) I mBéal Feirste i 1965 sea rugadh Pól Ó Muirí. D’fhreastail sé ar Ollscoil na Bainríona ann, mar ar ghnóthaigh sé Baitsiléireacht Ealaíne (Onóracha) agus Céim Dochtúra sa Léann Cheilteach. Tá sé fostaithe mar ir iseoir leis an Irish Times i mBaile Átha Cliath. Tá filíocht, gear rsceálta agus beathaisnéis foilsithe aige i nGaeilge agus i mBéarla.

Pól Ó Muirí Pól Ó Muirí was born in Belfast in 1965 and graduated from Queen’s University there with a BA and a PhD in Celtic Studies. He is a jour nalist with the Irish Times, Dublin, and has published poetry, short stor ies and a biography in Ir ish and English.

image

Liam Ó Muirthile (Photo: Photocall Ireland) I gCorcaigh a rugadh 1950. Bhí baint aige le glúin INNTI i gC.Ó.C. Is iad a chnuasaigh filíochta Tine Chnámh (Sáirséal Ó Marcaigh), Dialann Bóthair (Gallery Press), Walking Time agus Dánta Eile (Cló Iar-Chonnachta). Ar a chuid drámaí tá Tine Chnámh agus Fear an Tae (Cois Life) agus ar a chuid próis tá an t-úrscéal Ar Bhruach na Laoi (Comhar), agus Gaothán (Cois Life). Tá sé ina bhall de Aosdána.

Liam Ó Muirthile Born in Cork in 1950, he was educated at University College Cork where he was associated with the poetry journal INNTI. His poetry collections are Tine Chnámh, Dialann Bóthair and Walking Time agus Dánta Eile. His plays include Tine Chnámh and Fear an Tae, and prose works the novel Ar Bhruach na Laoi, and Gaothán. He is a member of Aosdána.

image

Seán Ó Ríordáin (Photo: Bill Doyle) I gCo. Chorcaí a rugadh 1917. Cailleadh 1977. Cnuasaigh foilsithe: Eireaball Spideoige (1952), Brosna (1964), Línte Liombó (1971) agus Tar Éis mo Bháis (1979) – a foilsíodh i ndiaidh dó bás a fháil. I gcomhar le Séamas Ó Conghaile d’fhoilsigh sé Rí na nUile (1967) – nualeaganacha ar dhánta Sean-Ghaeilge. Tá a dhialann phearsanta (don tréimhse ó 1940 go dtí díreach sular cailleadh é) ar marthain i bhfoirm lámhscríbhinne.

Seán Ó Ríordáin Born in Co. Cork in 1917, he died in 1977. His collections are Eireaball Spideoige (1952), Brosna (1964), Línte Liombó (1971) and Tar Éis mo Bháis (1979), published posthumously. With Séamus Ó Conghaile he published Rí na nUile (1967) – modern versions of Irish medieval poetry. His diary, surviving in manuscript from 1940 until just before his death, remains unpublished.

image

Cathal Ó Searcaigh Rugadh i nDún na nGall i 1956 é. Oideachas i N.I.H.E., agus i Má Nuad. Go leor cnuasaigh foilsithe aige - ina measc Súile Shuibhne (1983); Suibhne (1987); An Bealach ’na Bhaile (1991); Na Buachaillí Bána (1996); Out in the Open (1998); Ag Tnúth leis an tSolas; Rogha Dánta 1975-2000. Drámaí foilsithe freisin aige - ina measc Oíche Ghealaí i nGaililí. É ina bhall de Aosdána.

Cathal Ó Searcaigh Born in Co. Donegal in 1956, he was educated at the National Institute for Higher Education and Maynooth. His collections include Súile Shuibhne (1983); Suibhne (1987); An Bealach ’na Bhaile (1991); Na Buachaillí Bána (1996); Out in the Open (1998); Ag Tnúth leis an tSolas and Rogha Dánta 1975-2000. Plays include Oíche Ghealaí i nGaililí. He is a member of Aosdána.

 

Mícheál Ó Conghaile (Photo: Clo lar-Chonnachta) Is in Inis Treabhair a rugadh é i 1962 agus oileadh i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe é. File, gearrscéalaí, úrscéalaí agus foilsitheoir é. I measc a chuid foilseachán tá Mac an tSagairt (1986), Comhrá Caillí (1987), Conamara agus Árainn 1880-1980, Gnéithe d’Amhráin Chonamara ár Linne (1993), An Fear a Phléasc (1997), Sna Fir (1999). Ball de Aosdána é.

Mícheál Ó Conghaile Born in Inis Treabhair in 1962, he was educated at University College, Galway. He is a poet, short story writer, novelist and publisher. Among his publications are Mac an tSagairt (1986), Comhrá Caillí (1987), Conamara agus Árainn 1880-1980, Gnéithe d’Amhráin Chonamara ár Linne (1993), An Fear a Phléasc (1997), Sna Fir (1999). He is a member of Aosdána.

image

Tomás Mac Síomóin Rugadh i mBaile Átha Cliath, 1938. Dochtúireacht ó Cornell (N.Y.). Chaith tréimhsí sna Stáit Aontaithe agus in Éirinn ag obair mar bhitheolaí agus mar iriseoir. Iareagarthóir ar na foilseacháin Ghaeilge Anois (nuachtán) agus Comhar (iris). Ceithre chnuasach filíochta uaidh go dtí seo chomh maith le gearrscéalta, altanna srl. i bhfoilseacháin éagsúla. É ag scríobh anois i mBarcelona, mar a bhfuil cónaí air.

Tomás Mac Síomóin Born in Dublin in 1938. He has a doctorate from Cornell. He has had periods in USA and Ireland working as a biologist and journalist. A former editor of Irish-language publications, Anois and Comhar, he has had four collections of poetry published to date plus short stories and articles. He currently lives and writes in Barcelona.

image

Caitlín Maude (1941-1982) (Photo: with thanks to Cathal Ó Luain) Ba as Ros Muc, i nGaeltacht Chonamara, do Chaitlín, file, drámadóir, ceoltóir. Bhí sí gníomhach i gcónaí i gcur chun cinn na Gaeilge agus na Gaeltachta. Chuir Gael Linn amach cnuasach dá cuid amhránaíochta agus léamh filíochta i 1975. Cruinníodh a cuid dánta san leabhar Caitlín Maude, Dánta i 1984. Cuireadh a cuid próis, agus dráma, Lasair Coille (comhúdar Mícheál Ó hAirtnéide), i gcló mar Caitlín Maude, Drámaíocht agus Prós i 1988.

Caitlín Maude (1941-1982) Caitlín (1941-82), a poet, dramatist and singer, was from Connemara. Caitlín was active in promoting Irish and the Gaeltacht. A collection of her singing with readings of her poems was issued in 1975. Her poems were gathered in one volume Caitlín Maude, Dánta in 1984. Her prose writings and a play Lasair Coille (co-authored with Michael Hartnett) were published in 1988, as Caitlín Maude, Dramaíocht agus Prós.